VELKOMMEN TIL UNGEMILJØ 6.-9. KLASSE PÅ SOLVANGSKOLEN

På Solvangskolen valgte vi i august 2016 at etablere to læringsmiljøer for at øge sammenhængskraften og sikrer eleverne den bedst mulige skoledag og læring. Læs mere om motivationen herfor Solvangskolen - vores skole.

Herunder kan du læse og få indblik i hvad ungemiljøet står for.

TRADITIONER

Traditioner er som udgangspunkt med til at skabe en større fællesskabsfølelse af, at vi gør "noget" sammen. Derved fremstår vi som en fælles enhed med en fælles retning. Læringsaktiviteter som gentages og holdes "i live" er med til at give elever og medarbejdere en fælles forståelse af nogle gode faste holdepunkter set over et skoleår.

Målet med traditioner er som sagt at skabe en social sammenhængskraft og dermed styrke fællesskabet på Solvangskolen både i ungemiljøet og på hele skolen.

Som elev vil du blandt andet opleve:

Fællessamlinger for ungemiljøet bliver afholdt en gang om måneden i vores fællesområde. Indholdet på disse fællessamlinger kan være alt fra en fællessang til fælles orientering og så har vi et særligt fokus på at elevpræsentationer. Hvor eleverne er dygtige til at vise de andre elever hvad de har eller arbejder med lige nu.

Week of code er for hele skolen og bliver afviklet i uge 40-41. Det er en overskrift, hvor der er mulighed for hver klasse og årgang at fordybe sig i kodning

Ungefesten afholder vi hvert år i ungemiljøet for 6.-9.klasse. Det er forældrene der arrangere denne fest i samarbejde med skolen. Hver årgang bidrager med enten oppyntning, oprydning eller forbereder snacks der sælges til festen.

Erhvervspraktik er 9. klasserne hvert efterår i uge 40 - dette koordineres med skolens UU-vejleder, som vil informere 9. årgangs forældre når tiden nærmer sig.

Styrk fællesskabet - en SSP indsats på 6-8. årgang.

  • I 6. klasse er der en temadag hvor klassen arbejder med materialet "Det er da helt normalt". Temadagen varetages på Solvangskolen af klassens egne lærere, og er tværfagligt med matematik hvor det anbefales, at man arbejder med procentbegrebet og diagrammer. Afslutningen på arbejdet er et forældremøde, hvor eleverne fremlægger deres arbejde for forældrene.
  • Arbejdet i 6. klasse er grundlaget for 7. klasses to temadage, som på Solvangskolen varetages af SSP-kontaktlæreren. I 7. og 8. klasse arbejder man med materialet "Styrk fællesskabet". "Styrk fællesskabet" sætter spot på at mindske risikoadfærd, da dette er et afgørende element i individets og klassens trivsel. Temadag ét i 7. klasse handler om identitet, konflikthåndtering og hjælperelationer. Temadag to i 7. klasse handler om social pejling og er en opfølgning på forløbet fra 6. klasse. Der arbejdes med sociale overdrivelser, flertalsmisforståelser og social pejling.
  • I 8. klasse er der ligeledes to temadage. På temadag ét handler det om at blive bedre til at løse konflikter via kommunikation. Temadag to er en opfølgning på arbejdet fra 6. og 7. klasse og omhandler igen social pejling. I 8. klasse inddrages uddannelsesvalg og uddannelsesparathed. Formålet er at sætte fokus på den utryghed og pres som kan opstå i forbindelse med valg af ungdmsuddannelse. 

Skolefodbold er en tilbagevændende begivenhed hvor de dygtigste fodboldspillere på skolen (typisk 7.-9. kl.) bliver udtaget til  at repræsentere Solvangskolen i skolefodboldsturneringen.

Idol for en dag er for 6. klasserne, som i forbindelse med kids-volley stævnet i Farum Arena bliver uddannet i at være idol for en dag for de mindre elever. Det betyder, at 6. klasserne deltager en dag til det årlige kids-volley stævne, hvor de følger et hold bestående af mindre elever.

Coach for en dag er for 8. klasserne, som i forbindelse med kids-volley stævnet i Farum Arena bliver uddannet i at være coahcfor en dag for de mindre elever. Dette betyder at 8. klasserne coacher deres eget hold under kids-volley stævnet.

Skolepatrulje er for 7. klasserne, som hver morgen i gennem skoleåret sørger for at guide elever og forældre sikkert i skole. Den ansvarlige lærer vil kontakte 6. klasserne, når det er tid til at tage stilling til om de har lyst til at være en del af denne vigtige opgave.

Furesø Innovation Projekt (FIP) afholdes hvert år for 7. klasserne på alle skoler i kommunen. Det er en projektuge, hvor eleverne får en case fra en lokal virksomhed. Denne case skal eleverne komme med løsningsforslag til på en innovativ og anderledes måde. Ugen afsluttes med en fælles dag i Farum Arena, hvor der fremvises løsningsforslag og der kåres en vinder af Borgmesteren.

Lejrskole for 8. årgang afholdes hvert år i august-september. Eleverne og lærerne er afsted fra mandag-fredag. Det er lærerne der planlægger lejrskolen og beslutter hvor den går hen. Lejrskolen er en del af skolen og er derfor obligatorisk.

Omlagte uger har vi to af på Solvangskolen. Den ene planlægger og koordinerer årgangsteamene selv i forhold til tema og indhold. Den anden uge er det projektopgaven der er i fokus for alle 4 årgange.

FAGENE, PRØVER OG PROJEKTOPGAVE

Når eleverne starter i ungemiljøet så kommer det faglige til at fylde mere og mere i takt med eleverne bliver ældre. Lærerne har ret tidligt prøverne i 9. klasse for øje og fokus på hvad der kræves af eleverne at blive klar til disse, således alle elever kan få det bedst mulige resultat og den bedst mulige oplevelse.

Projektopgaven i 9. klasse er obligatorisk og en del af den samlede prøve som eleverne skal igennem i 9. klasse. Eleverne kan vælge om de enten vil have en karakter eller udtalelse eller begge dele. For 6.- 8. klasse har vi hvert år en uge hvor disse elever træner projektopgaven og alle de dele, som den skal indeholde, således at når de kommer til 9. klasse, så har de prøvet processen tidligere og står derfor bedre rustet.

Fagdage i matematik og dansk hvor det er det samme fag som er på skemaet hele dagen.

Folkeskolens prøver i 9. klasse (FP9) afvikles for de skriflige prøvers vedkommende i starten af maj og for de mundtliges vedkommende i juni. Hver klasse skal op i de bundne prøver, samt to udtræks prøver som I kan se på dette link: http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proevefag

Skriftlige terminsprøver har vi fast i 9. klasse i uge 44. Det betyder, at eleverne sidder i hallen, hvor prøverne i maj også bliver afviklet, samt at vi på skolen forsøger at afvikle prøverne  så tæt på prøverne i maj som muligt. Det er typisk matematik og dansk prøverne der bliver afviklet i hallen.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er skolens vurdering af elevens parathed til at påbegynde en ungdomsuddanelse efter 9. klasse. Den bliver gennemført første gang gennemført i ultimo november i 8. klasse. Eleverne bliver herefter revurderet i juni i 8. klasse og igen i ultimo november i 9. klasse. Eleverne bliver vurderet ud fra deres faglige kompetencer (karakterer), sociale kompetencer (samarbejdsevne, tolerance og respekt) og personlige kompetencer (motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed).

Standpunktskarakterer gives der fire gange i elevens skoletid på Solvangskolen. I november og april i både 8. og 9. klasse. Vi bruger 7-trins skalaen og de dertil hørende beskrivelser. Vi har større fokus på elevens progression end selve resultatet.

Eleven som underviser er en metode som ungemiljøet skal starte på at arbejde med fra august 2018. Alle elever vil blive undervist, guidet og trænet i at forberede, planlægge og afvikle undervisningsforløb for andre elever enten i klassen, på klassetrinnet under eller i deres venskabsklassen.

Nye fag i ungemiljøet kommer der fra 7. klasse. I 6. klasse kommer der ikke nye fag til sammenlignet med 5. klasse. Til gengæld skal 6. klasserne forholde sig til at være en del af ungemiljøet med de største elever, hvilket kan være en opgave i sig selv.

  • I 7. klasse får eleverne en del nye fag. Her bliver Natur og teknologi fordelt ud på tre fag, nemlig fysik/kemi, biologi og geografi. Eleverne får også Madkundskab, hvor eleverne får mulighed for både at lave mad, men også hvordan maden er sammensat og hvor den kommer fra.
  • I 8. klasse får eleverne samfundsfag til gengæld mister de kristendom, da eleverne i 8. klasse har mulighed for at gå til konfirmationsforberedelse.
  • I 9. klasse får eleverne kristendom tilbage og der er et øget fokus på præverne i slutningen af skoleåret.
  • Valgfag får eleverne i 7., 8. og 9. klasse. Vi har valgt at lave valgfag på tværs af årgangene, således at både 7., 8. og 9. årgangs elever kan deltage på det samme valgfag. Hvert år bliver der udbudt en række valgfag, som eleverne vælger ud fra (3 ønsker), og ud fra elevernes ønske bliver de valgfag, der er størst tilslutning til oprettet. Hvilket betyder, at det er elevernes ønske der er afgørende for hvilke valgfag der bliver udbudt og ikke omvendt. Valgfagene internt på Solvangskolen ligger om onsdagen fra 14.15-15.45 med mindre valgfagslæreren har gjort opmærksom på noget andet. Vi har også et samarbejde med Stavnsholt- og Lyngholmskolen, hvor eleverne, såfremt de vælger det, kan få et valgfag på en af de to skoler. Hvis eleven vælger dette skal han/hun være opmærksom på at eleven selv er ansvarlig for transport mellem skolerne også i regnvejr og snevejr. Valgfagene ligger om onsdagen fra 14.30-16.00. De starter lidt senere, så der er tid til transport. Valgfagene er 1-årige jævnfør lovgivningen, hvilket også betyder, at eleverne ikke kan skifte mellem valgfagene i løbet af skoleåret.

KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM

Læringsplatform - Meebook

På Solvangskolen har vi Meebook som et af pædagogerne og lærernes didaktiske værktøjer. Lærere og pædagoger planlægger deres undervisningsforløb i Meebook. Eleverne vil møde Meebook i undervisningen, hvor de kan tilgå materialet, besvare opgaver, aflevere opgaver og evaluere sig selv. Forældrene vil møde meebook både som kommunikationsredskab til formidling af undervisningsmateriale samt kunne følge med i elevens udvikling indenfor de forskellige fag.

Desuden vil elevplaner bliver udarbejdet i Meebook hvor forældrene tilgår via deres forældre uni-login (læs mere herunder). Årsplaner vil ligeledes blive udfærdiget i Meebook for alle fag.

Skole-hjemsamtaler

Dagbøger

Vi har i ungemiljøet valgt at bruge skoleintras dagbøger til at kommunikere om lektier/hjemmearbejde til elever og forældre. Årsagen til at vi har valgt dagbøger og ikke ugeplaner som i børnemiljøet er at vi i højere grad vil lære eleverne at indhente de informationer de har behov for. Vi vil kontinuerligt træne eleverne i at bruge dagbogen gennem deres tid i ungemiljøet, således de efter 9. klasse er trænet til selv at indhente de informationer de har behov for til at løse en opgave. Dermed er de bedre stillet til at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvor denne kompetence er forventning.

Periodenyt

Forældremøder

Forældreintra og telefon

Forældre uni-login

Alle forældre skal OGSÅ har deres eget uni-login. Forældre uni-login skal bruges til forældreintra og Meebook (og med tiden andre platforme) samt være med til at øge sikkerheden og databeskyttelsen.

Derfor skal I bruge til SkoleIntra det giver endvidere den fordel, at man kan bruge det samme login på alle skoler, hvor man er forælder. Det betyder, at I fremover kun vil have et brugerlogin, også selvom I har flere børn på forskellige skoler. I skal kun bruge jeres NemID den første gang I anvender UNI-Login på SkoleIntra, eller hvis I glemmer jeres password. Man kan godt ændre password men ikke brugernavn.

Sådan oprette I jeres login (UNI-login)
Den første gang I logger på med uni-login̊, skal I anvende denne vejledning fra STIL husk at have jeres NEM-ID klar og gå ind via skoleporten-  http://solvangskolen.dk/fi