TRIVSELSPOLITIK OG ANTIMOBBESTRATEGI

Alle folkeskoler skal have et værdiregelsæt og en antimobbestrategi, som skal ses som en pejling for god adfærd – både blandt personale, ledelse og elever. Herudover skal antimobbestrategien udstikke fælles retningslinjer for forebyggelse og håndtering af mobning. Det er skolebestyrelsen, der har det overordnede ansvar for at fastsætte skolens ordensregler og værdiregelsæt, herunder en antimobbestrategi gældende for hele skolen herunder også skolens FFO.

Det kan siges meget enkelte; Alle børn skal trives i skolen og Solvangskolen skal være et godt sted at være og lære. Derfor arbejder vi bevidst med trivsel, samvær, de gode omgangsformer og fællesskabet med henblik på at sikre det gode og hele skoleliv for ALLE. Trivsel er alles ansvar dvs. skolens ledelse, lærere, pædagoger, SSP, ressourcecenter, sundhedsplejerske, psykolog, elever, forældre og skolebestyrelsen.

På Solvangskolen vil vi ikke acceptere mobning. Derfor vil vi forebyggende skabe stærke, sociale børne- og voksenfællesskaber, hvor mobningen har svært ved at opstå. Hvis mobning alligevel opstår, vil vi håndtere problemet professionelt med afsæt i handleplanen herfor.

På Solvangskolen ser vi alle børn som unikke og ser derfor forskellighed som en ressource. Vi mener, at faglig og personlig udvikling går hånd i hånd. Vi arbejder derfor for, at alle vore elever trives, lærer og udvikler sig individuelt og i samspil med fællesskabet. Vi lægger vægt på at understøtte og udvikle et inkluderende læringsmiljø jf. den fælles kommunale vision og skolens definition på skolens kerneopgave.

Sigtet med antimobbestrategien og trivselspolitikken er at øge elevernes generelle trivsel, herunder at der på alle klassetrin arbejdes med veldefinerede og alderssvarende problematikker. Antimobbestrategien skal ses som retningsanvisende og i sammenhæng med skolens værdiregelsæt og skolens øvrige målsætninger og politikker. Målet er, at skolen forebygger og reducerer mobning i videst mulige omfang og samtidig øger elevernes generelle trivsel og mulighed for deltagelse i trygge læringsfællesskaber. Det gør skolen bla. ved at.....…[LINK]