Når vi har ledige stillinger vil de blive opslået på skolens hjemmeside (her), kommunens hjemmeside, på diverse jobportaler og i relevante fagblade. Søger du en konkret ledig stilling, skal ansøgninger dog altid modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job.

Du er altid velkommen til at ansøge uopfordret både som lærere/pædagog eller tilkaldervikar.

 

 

HAR DU OVERVEJET AT PRØVE NOGET NYT? SOLVANGSKOLEN I FARUM SØGER EN BARSELSVIKAR TIL DANMARKS BEDSTE OG NOK FLOTTESTE UNGEMILJØ.

STILLINGEN ER FRA 1. FEBRUAR 2019, SÅ VI KAN SKABE EN NATURLIG OVERGANG MELLEM DIG, OG LÆREREN DER GÅR PÅ BARSEL. STILLINGEN ER BERAMMET TIL CA. ET ÅR, MEN MED GODE MULIGHEDER FOR FASTANSÆTTELSE.

Du er autentisk, tillidsskabende og didaktisk velfunderet, tør gå forrest og sætte dit tydelige præg på fællesskabets og individets dannelse og uddannelse i et forpligtende og udviklingsorienteret læringsmiljø. Du er tydelig i din ledelse af klasserummet, har en stærk relations kompetence og evner at favne og have blik for A L L E elever som en del af et inkluderende fælleskab med deltagelsesmulighed for alle. 

Du vil blive en del af et anerkendende og tillidsbaseret samarbejde mellem medarbejdere og ledelse, hvor der er høje forventninger, højt til loftet, og hvor dialog og medinddragelse er en naturlighed og for os, bærende principper for at vi sammen lykkes med kerneopgaven. Vi skal sammen turde afprøve, begå fejl og lære af disse samt udfordre de muligheder og nye veje, som en omskiftelig skolehverdag bringer.

Du vil komme til at undervise i dansk, engelsk og blive en del af vores ressourcecenter ”Solsikken”, hvor du vil blive en del af SOL-danskteamet. Du vil ligeledes blive en del af skolens ungemiljø [6.-9. kl], hvor 18 kompetente, sjove og søde kollegaer mangler dig. I dagligdagen vil dine primære samarbejdsflader være på 6. årg., hvor det funktionelle samarbejde er bygget op omkring faglige forpligtende relationer på tværs.

Solvangskolen er et rart sted at være og lære

Solvangskolen i Furesø Kommune er en tresporet afdelingsopdelt skole med ca. 700 elever og 70 lærere/pædagoger. Skolen ligger under 10 minutters gang fra Farum Station, tæt ved grønne områder og gode idræts- og sportsfaciliteter. Solvangskolen er opdelt i et børnelæringsmiljø (0.-5. årg.) og et ungelæringsmiljø (6.-9. årg.) for derigennem at sikre, et mere sammenhængende skoleforløb for eleverne, ud fra den overbevisning, at det vil øge elevernes læring og trivsel.

Du finder hurtigt din plads i skolens indbydende og funktionelle forberedelsesmiljøer for du er til stede på skolen i gennemsnit 35 timer om ugen i 207 dage, har et gennemsnitligt undervisningstimetal på 765 timer, og herudover 224 timer om året til individuel forberedelse du selv disponerer over. 6. ferieuge er ikke noget vi kun taler om, men noget vi afholder, hvis man ønsker det. Vi arbejder med MeeBOOK, fleksibelt skema og der stilles IT-udstyr til rådighed til alle medarbejdere (og gratis kaffe). 

Solvangskolen har indbydende rammer, et fantastisk naturområde og sportsfaciliteter tæt på og måske vigtigst af alt, SÅ VIL VI HINANDEN! Der er et stærkt kollegialt fællesskab, hvor alle bidrager og tager ansvar, og et godt og tæt samarbejde imellem skolens ledelse og alle medarbejdere – ”døren” er altid åben og der prioriteres tid til sparring når du har behov.

Ansøgningsfrist

Har ovenstående vakt din interesse og pirret din nysgerrighed, så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for ungemiljøet Jeppe Bonde på tlf. 7235 7483. Her vil du have mulighed for at stille spørgsmål inden det evt. er os der stiller spørgsmålene ved en potentiel ansættelsessamtale.

Ansøgningsfristen er onsdag den 12. december kl. 12.00 og samtalerne vil blive afholdt mandag d 17. december. Ansøgninger modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra Principperne i Ny Løn.

 

 

 

Brænder du for at arbejde med inklusion i folkeskolen?

1 stilling som støttepædagog (37 t) søges pr. 1. januar (evt. før) til Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL) – skoleområdet i Furesø Kommune med tjeneste indtil videre på Solvangskolen i Farum.

I Furesø kommune har vi et stort ønske om at skabe mulighed for, at flere børn kan lære, trives og udvikles i det almene skolemiljø.
KIL er forankret i Center for Dagtilbud og Skole, men opgaverne varetages primært ude på skolerne blandt eleverne og i tæt samarbejde med skolens medarbejdere og ledelse. 

Vi søger en ny kollega, der trives i et udviklingsorienteret læringsmiljø både i skole og FFO, hvor formålet konsekvent er rettet mod kerneopgaven, barnets læring og udvikling. Det sker i et tæt og forpligtende samarbejde med forældre, lærere og pædagoger omkring klassen. Fokus er at udvikle læringsfællesskaber således, at så mange børn som muligt får deltagelsesmuligheder i et alment skoletilbud.

De(n) konkrete opgave(r)

Vi søger en engageret støttepædagog, der ønsker at gøre en betydningsfuld forskel for et par elever på 3. årgang. Du vil bl.a. være støtte og praktisk medhjælper for en dreng, der er født med achondroplasi (dværgvækst), som har brug for støtte i både skole og FFO. Herudover skal der arbejdes vedholdent med motorisk træning og udviklingen af den sproglige dimension i samarbejde med ergo- og fysioterapeut og talepædagog.

Formålet med indsatsen som støttepædagog i KIL er bl.a. at støtte enkeltintegrerede elever og herved det fælles læringsmiljø i og om klassen/årgangen, med fokus på både barnet og den kontekst barnet indgår. I dagligdagen bliver din vigtigste opgave derfor at være støtte i faglige og sociale sammenhænge, så de børn du arbejder med oplever at mestre og lykkes og herved sikres deltagelsesmulighed, læring og trivsel som en del af et inkluderende læringsmiljø.

I stillingen vil der forekomme en del skriftlig dokumentation i form af mødereferater, handleplaner og evaluering. Du vil være bindeled og tovholder ift. det tætte samarbejde med årgangsteamet, hjemmet og eksterne interessenter (psykolog, talepædagog, specialkonsulent, ergo- og fysioterapeut og skolesocialrådgiver). Du er derfor vedholden, god til at følge op, koordinere og er kommunikativ stærk såvel skriftligt som mundtligt.

Faglig profil på støttepædagoger i KIL

Som støttepædagog skal man være bevidst om samspillet mellem egne opgaver og de samarbejdspartnere man har. Man skal kunne navigere i feltet mellem et organisatorisk tilhørsforhold til Center for Dagtilbud og Skole, konkrete opgaver på skoler og i et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med ledelse og medarbejdere på den skole man er tilknyttet.

Kompetencer

Som støttepædagog vil det være en stor fordel at du besidder følgende kompetencer;

  • Viden om autisme - og ADHD problematikker

  • Viden om børn med socio-emotionelle vanskeligheder

  • Erfaring med AKT/LKT indsatser i skoleregi

  • Reflekteret tilgang til egen praksis

  • Gode formidlingsevner mundtligt og skriftligt

  • Erfaring med tværprofessionelt samarbejde

 

Hvad kan vi tilbyde
Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads i udvikling, hvor du vil møde spændende udfordringer og gode kollegaer. Vi lægger vægt på et godt og anerkendende arbejdsmiljø, hvor sparring og støtte i det daglige arbejde er en selvfølge.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og med aflønning efter kvalifikationer efter principperne i Ny løn.

Ansøgning og ansættelsessamtaler
Ansøgningen sendes elektronisk senest d. 21. november. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du læse mere på vores hjemmeside www.furesoe.dk eller kontakte Andreas Hundebøll, skoleleder på Solvangskolen på tlf. nr. 72 35 74 84 eller leder af KIL, Helle Saabye på tlf.nr. 72 16 55 69.

 

Skole- og fritidspædagog – en særlig opgave -  Solvang Skole og FFO i Farum – 32 t.

Motiveres du af liv, lyst, leg og lyden af god læring? Og synes du, at arbejdet med børns dannelse i både skole og fritidsdel er fantastisk?- Så har vi brug for dig!

”Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære med afsæt i deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber” – er et af Furesø kommunes skolepolitiske mål, og danner grundlaget for hele læringsdagen fra 7-17 på Solvang skole og FFO. Hvis du kan se dig selv være en vigtig brik og medspiller ift. at indfri ovenstående mål, i tæt samarbejde med FFO´ens og skolens øvrige personale, er det dig vi søger.

Solvang Skole/FFO ligger ca. 10 minutters gang fra Farum Station tæt ved grønne områder, sø og gode idræts- og sportsfaciliteter. Vi har en skøn legeplads med rum til vild- og gemmeleg. Vi har kaniner, høns, bålhus, ”haver til maver” og meget mere.

Det særlige for denne stilling er, at du som skole- og fritidspædagog hos os, vil opleve dit arbejdsår delt på følgende måde;

-Fra januar til juni vil du sammen med to kolleger være en betydningsfuld voksen i det særligt tilrettelagte forløb for vores førskolebørn på FFO’en.
-Fra august til december vil du arbejde som trivselspædagog på enkelte børn/klasser i skolen.

I begge perioder vil du have k-fag, som en del af den understøttende undervisning og løfte opgaverne som pædagog om eftermiddagen i FFO’en.


I FFO’en er vi optagede af børnenes fællesskaber, sociale og personlige udvikling i en fritidspædagogisk ramme. Vi er et stærkt pædagogfagligt tilbud hvor nysgerrighed, eksperimenteren og nærvær er i højsædet. Vi værner om vores meningsfulde traditioner og gode forældresamarbejde.
Vi forventer, at du er til udeliv, kan arbejde projektorienteret med udgangspunkt i hvad der optager børnegruppen og måske har du evner inden for musik og/eller digitale medier/legetøj.
 

I skolen er vi optagede af professionelle læringsfællesskaber og du vil blive en del af trivselsteamet som trivselspædagog. Opgaven her handler om i samarbejde med lærerene, at sikre god trivsel i klasserne med fokus på hvad der er brug for hos den enkelte elev/børnegruppen i klasserummet. Alle trivselspædagoger arbejder bl.a. ud fra observation, handleplaner og evaluering. Trivselsteamet mødes en gang om ugen til fælles forberedelse og sparring på opgaverne.
Som underviser i k-fag vil du i en skolepædagogisk ramme levere et didaktisk forløb med udgangspunkt i vores fælles kommunale læringssyn.


Hvem søger vi?

Vi søger en uddannet pædagog, som har lyst til og erfaring med arbejdet i de to arenaer - skole/fritidsdel. Du er en robust og omstillingsparat teamplayer med faglige kompetencer, som matcher krav og forventninger til arbejdet i skole og FFO – gerne med specialpædagogisk viden/erfaring. Du er en ildsjæl som med din velfunderede pædagogfaglighed, brænder for at gøre en forskel for alle børn.


Som skole- og fritidspædagog på Solvang er det vigtigt at du:
- har en anerkendende tilgang til børn og kolleger og bidrager positivt til teamsamarbejdet
- arbejder struktureret i din planlægning omkring børnenes/elevernes læringsmål, aktiviteter og evaluering
- forstår at kun med høj faglighed såvel som gode samarbejdsevner sikrer vi trivsel, udvikling og læring for alle børn
- formår god klasserumsledelse
- er velformuleret både i skrift og tale, samt er åben og positivt kommunikerende

Du skal have mulighed for at arbejde i tidsrummet mellem 6.30 til 17.00.

Hvad tilbyder vi?
- en velfungerende arbejdsplads med engagerede kolleger både i skole og FFO.
- en udfordrende og afvekslende dagligdag med tværfagligt samarbejde omkring børnene
- en personalegruppe hvor faglig stolthed går hånd i hånd med humor og glæde
- stor indflydelse på indholdet af din arbejdsdag – frihed under ansvar
- et medinddragende og professionelt ledelsesteam som dagligt praktisere organisationens værdier; nysgerrighed, ambition, ansvarlighed og glæde

Har ovenstående fanget din interesse, hører vi gerne fra dig.

Ansøgningsfrist?
Stillingen er på 32 timer/ugen fra 1. januar 2019. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 20. november 2018 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 47. Løn ifølge overenskomst med BUPL.
Ansøgninger modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job.


Har du spørgsmål?
Kontakt afdelingsleder Camilla Juliussen Nørreskov på tlf. 72 16 51 64 eller mail [email protected]
Kig gerne forbi til et besøg – ring for en aftale

 
Vi glæder os til at læse din ansøgning!